Privacy en Cookie Policy

I. Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op Houmanfarma nv, hierna Houmanfarma genoemd en www.pharmacie.info.

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst.

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van online apotheek www.pharmacie.info en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via www.pharmacie.info overweegt te plaatsen. Door het loutere bezoeken en raadplegen van www.pharmacie.info of door het plaatsen van een bestelling via www.pharmacie.info verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten. Houmanfarma houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Houmanfarma voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging. De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan. De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Houmanfarma geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

2. Begrippen

2.1 www.pharmacie.info: de website van Houmanfarma, gelegen te Boechtstraat 10, 1860 Meise. KBO-nummer: 0445537430, APB 235101 met Koert Demiddeleer als apotheker-titularis. De website wordt ook vermeld onder Houmanfarma

2.2 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Houmanfarma.

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Houmanfarma en de cliënt van de online apotheek www.pharmacie.info met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Houmanfarma.

2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

2.5 Producten: Alle goederen aangeboden op www.pharmacie.info.

2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3. Producten

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van in een publieke apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van Houmanfarma via www.pharmacie.info verkrijgbaar. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via www.pharmacie.info verkrijgbaar. De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.

4. Cliënt

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.
De aldus gegenereerde toegang tot www.pharmacie.info is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.
De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.
Houmanfarma behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).
In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Houmanfarma toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Houmanfarma om de schade op de gebruiker te verhalen.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

5.1 Tal van producten aangeboden door Houmanfarma (in het bijzonder de voorschriftvrije geneesmiddelen) moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie verschaft door www.pharmacie.info wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat Houmanfarma niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Nederlands, Frans, Duits en in het Engels.

5.3 Houmanfarma houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

5.4 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Houmanfarma formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

5.5 Houmanfarma benadrukt dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op de apotheker-titularis voor gevolg kunnen hebben dat een geplaatste bestelling geen doorgang kan vinden, indien de bestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

5.6 De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Nederlands, Frans, Duits en in het Engels. Indien u de producten buiten België laat leveren, dan moet u weten dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten niet in de officiële taal van uw land zullen zijn. Indien u op onze website bestelt dan gaat u hiermee akkoord. We zullen ons best doen om de product informatie op onze websites te publiceren in meerdere talen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst indien u meer vragen heeft.

6. Bestelling

6.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Houmanfarma (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Houmanfarma kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Houmanfarma kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Houmanfarma aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Houmanfarma zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) Houmanfarma deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Houmanfarma, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Houmanfarma via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7. Prijs

7.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

7.3 Houmanfarma behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

8. Betaling

8.1 De prijs van de goederen is te betalen door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

8.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone.

8.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone en Houmanfarma zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

9. Levering

9.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Houmanfarma en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 4 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de Houmanfarma kan in dat opzicht niet spelen.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de website. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Houmanfarma of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Houmanfarma en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Houmanfarma rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door Bpost. Indien deze trackinggegevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van Houmanfarma geen compensatiemaatregel verwacht worden.

9.6 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk, aan Houmanfarma hiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de apotheker alvorens tot gebruik over te gaan. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

9.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

10. Verzakingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen en babyvoeding, behalve in gevallen van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Houmanfarma tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met bestelbon in het pakket én retouretiket = bijgevoegde barcode met uw adresgegevens en die van de apotheek op het pakket) terugsturen via Bpost, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Houmanfarma, Boechtstraat 10, 1860 Meise. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Houmanfarma onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Houmanfarma zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Houmanfarma (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Houmanfarma.

10.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

11. Garantie

11.1 Houmanfarma garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. Houmanfarma garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Houmanfarma geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Houmanfarma geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

11.2 In geen enkel geval kunnen www.pharmacie.info of Houmanfarma nv verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van www.pharmacie.info of Houmanfarma nv is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 Houmanfarma geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Houmanfarma en pharmacie.info zijn niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. Houmanfarma en Pharmacie.info zijn niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Houmanfarma en Pharmacie.info kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van www.pharmacie.info , Houmanfarma nv & de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van www.pharmacie.info en Houmanfarma nv zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

2.4 Houmanfarma en www.pharmacie.info kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van www.pharmacie.info zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Houmanfarma of derden toe. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Houmanfarma, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

14.2. Pharmacie.info is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995. Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Pharmacie.info.

14.3. Houmanfarma en Pharmacie.info verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

14.4. De klant heeft de mogelijkheid om inzage in zijn persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren via de pagina Mijn Account.

15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Houmanfarma en pharmacie.info uitsluitend bevoegd zijn.II. Privacy en Cookie beleid

1. Uw persoonlijke gegevens

1.1. Tijdens uw bezoek aan deze website verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Uw adresgegevens wanneer u zich registreert.

 • Uw e-mailadres wanneer u berichten naar ons verstuurt via de webshop.

 • Alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van informatieonderzoeken en/of inschrijvingen op de webshop)

 • Uw e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt per e-mail.

 • Alle informatie over de pagina's die u op onze site hebt bezocht.

1.2. Deze informatie wordt gebruikt om:

 • U op de hoogte te houden van updates van onze site.

 • Later contact met u op te nemen voor direct marketing-doeleinden louter ter informatie.

 • De inhoud van deze webpagina's te verbeteren.

 • De inhoud en de lay-out van onze pagina's te personaliseren voor elke bezoeker afzonderlijk.

1.3. Uw gegevens worden beheerd door ons bedrijf en worden niet verkocht of doorverhuurd aan derden.

 • Indien u ons uw adresgegevens doorgeeft via het internet, krijgt u alleen de informatie of de bestellingen die u hebt gevraagd op het adres dat u hebt opgegeven.

 • Indien u ons uw telefoonnummer doorgeeft via het internet, wordt u alleen opgebeld door ons wanneer dit nodig is om te antwoorden op uw vragen of om u op de hoogte te houden van uw online bestellingen.

 • Indien u ons uw e-mailadres doorgeeft via het internet, kunt u e-mails van ons bedrijf krijgen om u informatie te geven over onze producten, diensten of evenementen (direct marketing), op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of dat u reeds klant bent bij ons en ons uw e-mailadres hebt opgegeven. Als u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen, stuurt u ons gewoon een e-mail of schrijft u zich uit door op de link te klikken die onderaan de e-mails met promotie- en marketingdoeleinden staat.

2. Het gebruik van 'cookies'

Wij gebruiken cookies op deze site. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het bewaart het spoor van de internetsite die u hebt bezocht en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Dankzij cookies kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren.

3. Beveiliging

Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de gangbare standaarden binnen de IT-sector wanneer wij uw gegevens op onze site doorsturen of ontvangen.

4. Wijzigingen in het privacybeleid

Ons bedrijf kan de informatie van de consumenten gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons "privacybeleid". In dit geval zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens voor deze nieuwe toepassingen gebruiken, om u op de hoogte te houden van de wijzigingen van ons reglement voor bescherming van persoonsgegevens en om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.

5. Andere bepalingen

Op aanvraag verstrekken wij de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die op hen betrekking heeft. Als u toegang wilt tot deze informatie, eventuele onjuiste informatie over uzelf wenst te verbeteren of als u van mening bent dat onze website niet in overeenstemming is met het beschreven privacybeleid, neem dan contact op met ons op via onderstaande adresgegevens.

6. Lijst van cookies die we verzamelen

Onderstaande lijst bevat de cookies die we verzamelen en vermeld de gegevens die ze bevatten

Cookie Naam Cookie beschrijving
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.

7. Onze gegevens

Wilt u reageren op een van de hierboven beschreven praktijken neem dan contact met ons op:

Houmanfarma nv
Boechtstraat 10
1860 Meise
België
(BTW nummer: BE 0445.537.430 - APB nummer: 235101)

Recent bekeken